Ana Sayfa » Medya » Dosyalar » SENDİKAMIZIN İDARİ VE MALİ DENETİMİNE İLİŞKİN RAPOR

SENDİKAMIZIN İDARİ VE MALİ DENETİMİNE İLİŞKİN RAPOR

Genel Denetleme Kurulumuz tarafından 6356 sayılı kanun ve ilgili yönetmelik gereğince hazırlanan denetim raporudur.
Sendikamız HİZMET-İŞ’in idari ve mali denetimine ilişkin; çalışmalar 07.02.2019 tarihinde başlamış, 08.02.2019 tarihinde tamamlanmış ve rapor tanzim edilmiştir.

Denetime ilişkin denetleme kurulu raporu, 6356 Sayılı Sendikalar ve Toplu İş Sözleşmesi Kanunu’nun 29.maddesinin 3.fıkrası ile Sendika ve Konfederasyonların Denetim Esasları ve Tutacakları Defterler ile Toplu İş Sözleşmesi sicili hakkında yönetmeliğinin 9.maddesi gereği ilanen duyurulur.

G E N E L   D E N E T L E M E   K U R U L U   K A R A R I

Denetleme kurulumuz 07.02.2019 tarihinde toplanmıştır.
1) Yönetim kurulundan karar defterleri,
2) Muhasebe bürosundan; Ekim – Kasım – Aralık 2018 aylarına ait harcama belgeleri,
3) T.C.Ziraat Bankası ve Türkiye Vakıflar Bankasında bulunan aidat hesaplarının Ekim – Kasım – Aralık 2018 ayı ekstreleri,
4) Türkiye Vakıflar Bankası, Türkiye Ziraat Bankası ve Türkiye Halk Bankası’nda bulunan mevduat ve bankomat hesaplarının
5) Ekim – Kasım – Aralık 2018 ayı ekstreleri denetleme kurulumuz tarafından incelenmek üzere genel mali sekreterlikten alınmıştır.
6) Toplu İş Sözleşmesi, Teşkilatlanma, Hukuk Müşavirliği, Yazı İşleri birimlerinin iş ve işlemleri incelenmiştir.
Genel denetleme kurulumuz tarafından yapılan incelemeler neticesinde,

A) İDARİ YÖNDEN;
1) 696 sayılı KHK gereğince alt işveren yanında çalışan işçilerin 02.04.2018 tarihinden itibaren kamu kurum ve kuruluşlarının daim işçi statüsüne geçmesi nedeniyle kamu kurum ve kuruluşlarında üye kayıtlarının azaldığı ancak, belediyeler ile belediye işyerlerinde yeni kurulan şirketlerde üye kayıt çalışmalarına yoğunluk verildiği,
2) Yönetim kurulu karar defterlerinin usulüne uygun olarak tutulduğu,
3) Teşkilat başkanlıklarımızın delege seçimlerinin ve olağan genel kurullarının gerçekleştirildiği, şube yönetim, denetleme ve disiplin kurullarında görev yaparken bu görevinden istifa edenlerin yerlerine atamalar yapıldığı, işyeri sendika temsilcilerinin atama işlemlerinin gerçekleştirildiği,
4) Yayımlanan KHK’lar ve yönetmelikler doğrultusunda genel merkez birimlerinde yoğun yazışmaların yapıldığı, Ankara İli dışında devam eden davalar nedeniyle seyahatler yapıldığı, toplu iş sözleşmesi prosedürlerinin aksamadan devam ettirildiği,
5) Teşkilat Performans Yönetim Sistemi Programı (RUBUS)’nın teşkilat başkanlıklarınca kullanılmaya başlandığı, teşkilat başkanlıklarında çalışan personellere hizmet içi eğitim semineri verildiği, eğitim sonunda yapılan sınavda başarılı olanların ödüllendirildiği,
6) Sendikamızın faaliyetlerini geliştirmek, iyileştirmek, sendikamızın amaç ve planlarına uygun olarak kaynakların etkili, ekonomik ve verimli kullanılıp kullanılmadığını denetlemek, incelemek, analiz ve değerlendirmeler yaparak genel yönetim kuruluna bilgi sunmak üzere “İç Denetim Birimi” oluşturulduğu,
7) Genel yönetim kurulunca, sendikamız üyesi tüm işçilere hediye olarak verilmek üzere hazırlanan ikili fincan takımlarının dağıtım işlemlerinin tamamlandığı yaklaşık 325.000 sendika üyesine ikili hediyelik fincan takımının verildiği,
8) Afyonkarahisar İl Başkanlığının kurulduğu, il başkanlığı yönetimine atama yapıldığı,
9) Şanlıurfa Şube Başkanlığının , Gaziantep Şube Başkanlığının, Manisa Şube Başkanlığının Olağan Genel Kurullarının gerçekleştirildiği,
10) Sendikamızın 13. Olağan Genel Kurulu için bölge başkanlıkları, il başkanlıkları, ve genel merkeze doğrudan bağlı işyeri /işletmelerde delege seçim işlemleri tamamlanmıştır,

B) MALİ YÖNDEN;
1) 30.12.2016 tarih ve 06.443/12-27610 sayılı yazı ile teşkilat başkanlıklarına gönderilen ilke kararlarına uyulduğu,
2) Ekim – Kasım – Aralık 2018 dönemlerine ait muhasebe birimlerinden alınan tüm dosyalar incelenmiş olup, sendikanın gelirlerinin toplanması için yoğun bir çalışma yürütüldüğü, bu kapsamda muhasebe bürosunda sendikanın yetkili olduğu işyerlerinden gelen veriler ve banka kayıtlarının ayrı ayrı işlendiği, işyeri işletme düzeyinde aidat borçlarını ödemeyen işyeri/işletmelerle ilgili hukuk müşavirliği ile uyumlu bir şekilde ihtarname dava ve icra takip işlemlerinin yürütüldüğü, alacakların tahsili için işverenlerle görüşmeler yapıldığı,

696 KHK kapsamında kamu kurum ve kuruluşlarının sürekli işçi kadrolarına geçen ve toplu iş sözleşmesi devam eden işçilerden üyelik aidatı alınmaması nedeniyle, Ekim – Kasım – Aralık 2018 dönemine ait sendika üyelik ve dayanışma aidatı gelirlerinde düşüş olduğu, bu nedenle aidatların tahsili için teşkilat başkanlıkları ile birlikte çalışma yapıldığı,

3) Şube başkanlıklarımız aracılığıyla ve üyelerimizden gelen yazılı taleplerin (yangın, sel, ağır yaralanma v.s.) yönetim kurulu tarafından incelenerek, 6356 sayılı Sendikalar ve Toplu İş Sözleşmesi Kanunu ve Ana Tüzüğümüzün 13.maddesinin 13.fıkrası ve 16.maddesinin 20.fıkrasında yer alan düzenlemeler gereğince, talepte bulunan üyelere sosyal yardım yapıldığı,
4) İzmir İli Konak İlçesi Akdeniz Mahallesinde bulunan ve Oleyis Sendikasına ait taşınmazın satın alındığı, Sakarya Şube Başkanlığımızın sendikal faaliyetlerini daha iyi ortamda yerine getirebilmesi, hizmetlerin verimliliğinin artması amacıyla taşınmaz satın alındığı,
5) Doğa Sigorta ile imzalanan Grup Ferdi Kaza Sigortası kapsamında, kaza sonucu ölüm veya yaralanma ile sonuçlanan olaylarda üyelerimiz ve yasal mirasçılarına ferdi kaza sigortası ödemelerinin yapıldığı,
6) Sendikamızın tüm organlarında çalışan profesyonel, amatör ve atamalı hiçbir personelin, sendikamızdan herhangi bir (maaş, ikramiye, hakkı huzur v.s) alacağı olmadığı, ihtiyaç doğrultusunda yeni personellerin alındığı,
7) Emek Konukevi ve Mesleki Yeterlilik Belgelendirme Merkezi İktisadi İşletmelerinin mevzuat gereği yükümlüsü olduğu Vergi, SGK, KDV, Damga Vergisi vs. diğer kanunlar gereği verme zorunluluğu bulunan beyannamelerinin zamanında ve eksiksiz olarak verildiği, ilgili ödemelerin zamanında yapıldığı görülmüştür.

Hizmet-İş Sendikasının Ana Tüzüğü gereğince Genel Denetleme Kurulu tarafından sendikanın idari ve mali denetimine ilişkin çalışmalar 07.02.2019 tarihinde başlamış ve 08.02.2019 tarihinde tamamlanarak, işbu rapor tanzim edilmiş ve imza altına alınmıştır.

                    Başkan                                            Raportör                               Üye
Mehmet Mesut GÖKDEMİR           Esma Hatun TAŞPINAR       Nihat ŞİMŞEK