Ana Sayfa » Medya » Dosyalar » SENDİKAMIZIN İDARİ VE MALİ DENETİMİNE İLİŞKİN RAPOR

SENDİKAMIZIN İDARİ VE MALİ DENETİMİNE İLİŞKİN RAPOR

Genel Denetleme Kurulumuz tarafından 6356 sayılı kanun ve ilgili yönetmelik gereğince hazırlanan denetim raporudur.

Sendikamız HİZMET-İŞ’in idari ve mali denetimine ilişkin; çalışmalar 16.10.2018 tarihinde başlamış, 19.10.2018 tarihinde tamamlanmış ve rapor tanzim edilmiştir.

Denetime ilişkin denetleme kurulu raporu, 6356 Sayılı Sendikalar ve Toplu İş Sözleşmesi Kanunu’nun 29.maddesinin 3.fıkrası ile Sendika ve Konfederasyonların Denetim Esasları ve Tutacakları Defterler ile Toplu İş Sözleşmesi sicili hakkında yönetmeliğinin 9.maddesi gereği ilanen duyurulur.

G E N E L  D E N E T L E M E  K U R U L U  K A R A R I

Denetleme kurulumuz 16.10.2018 tarihinde toplanmıştır.

1)       Yönetim kurulundan karar defterleri,

2)       Muhasebe bürosundan; Temmuz – Ağustos- Eylül 2018 aylarına ait harcama belgeleri,

3)       T.C.Ziraat Bankası ve Türkiye Vakıflar Bankasında bulunan aidat hesaplarının Temmuz – Ağustos- Eylül 2018  ayı ekstreleri,

4)       Türkiye Vakıflar Bankası, Türkiye Ziraat Bankası ve Türkiye Halk Bankası’nda bulunan mevduat ve bankomat hesaplarının Temmuz – Ağustos- Eylül 2018 ayı ekstreleri denetleme kurulumuz tarafından incelenmek üzere genel mali sekreterlikten alınmıştır.

5)       Toplu İş Sözleşmesi, Teşkilatlanma, Hukuk Müşavirliği, Yazı İşleri birimlerinin iş ve işlemleri incelenmiştir.

      Genel denetleme kurulumuz tarafından yapılan incelemeler neticesinde,

A) İDARİ YÖNDEN;

1)       696 sayılı KHK gereğince alt işveren yanında çalışan işçilerin 02.04.2018 tarihinden itibaren kamu kurum ve kuruluşlarının daim işçi statüsüne geçmesi nedeniyle kamu kurum ve kuruluşlarında üye kayıtlarının azaldığı ancak, belediyeler ile belediye işyerlerinde yeni kurulan şirketlerde üye kayıt çalışmalarına yoğunluk verildiği,

2)       Yönetim kurulu karar defterlerinin usulüne uygun olarak tutulduğu,

3)       Teşkilat başkanlıklarımızın delege seçimlerinin ve olağan genel kurullarının gerçekleştirildiği, şube yönetim, denetleme ve disiplin kurullarında görev yaparken bu görevinden istifa edenlerin yerlerine atamalar yapıldığı, işyeri sendika temsilcilerinin atama işlemlerinin gerçekleştirildiği,

4)       Sendika Ana Tüzüğü ve Genel Kurul kararları gereği hedeflenen amaçlara uygun olarak Tüm Belediye ve Genel Hizmet işçileri Sendikası Mesleki Yeterlilik ve Belgelendirme Merkezi İktisadi İşletmesinin akreditasyon işlemlerinin devam ettiği,

5)       Yayımlanan KHK’lar ve yönetmelikler doğrultusunda genel merkez birimlerinde yoğun yazışmaların yapıldığı, Ankara İli dışında devam eden davalar nedeniyle seyahatler yapıldığı, toplu iş sözleşmesi prosedürlerinin aksamadan devam ettirildiği,

6)       ISO 9001 2015 Kalite Yönetim Sistemi belgesinin alındığını,

7)       Genel yönetim kurulunca, sendikamız üyesi tüm işçilere hediye olarak verilmek üzere hazırlanan ikili fincan takımlarının dağıtım işlemlerinin devam ettiği,

8)       İş Sağlığı ve Güvenliği Kurulunun düzenli olarak toplantı yaptığı, yükümlülükler doğrultusunda alet ve cihazların periyodik muayenelerinin gerçekleştirildiği,

9)       Gaziantep Şube Başkanlığına müteşebbis heyet atandığı,

10)     Hukuk İşleri biriminden Temmuz – Ağustos- Eylül 2018 dönemlerine ait alınan tüm dosyalar incelenmiş olup, 2017 ve 2018 yılları arasında açılan davalar, devam eden davalar, sonuçlanan davalar hakkında rapor istenildiği,

B) MALİ YÖNDEN;

1)       30.12.2016 tarih ve 06.443/12-27610 sayılı yazı ile teşkilat başkanlıklarına gönderilen ilke kararlarına uyulduğu,

2)       Temmuz – Ağustos- Eylül 2018 dönemlerine ait muhasebe birimlerinden alınan tüm dosyalar incelenmiş olup, sendikanın gelirlerinin toplanması için yoğun bir çalışma yürütüldüğü, bu kapsamda muhasebe bürosunda sendikanın yetkili olduğu işyerlerinden gelen veriler ve banka kayıtlarının ayrı ayrı işlendiği, işyeri işletme düzeyinde aidat borçlarını ödemeyen işyeri/işletmelerle ilgili hukuk müşavirliği ile uyumlu bir şekilde ihtarname dava ve icra takip işlemlerinin yürütüldüğü, alacakların tahsili için işverenlerle görüşmeler yapıldığı,

696  KHK kapsamında kamu kurum ve kuruluşlarının sürekli işçi kadrolarına geçen ve toplu iş sözleşmesi devam eden işçilerden üyelik aidatı alınmaması nedeniyle, Temmuz – Ağustos- Eylül 2018 dönemine ait sendika üyelik ve dayanışma aidatı gelirlerinde düşüş olduğu, bu nedenle aidatların tahsili için teşkilat başkanlıkları ile birlikte çalışma yapılması gerektiği,

3)       Şube başkanlıklarımız aracılığıyla ve üyelerimizden gelen yazılı taleplerin (yangın, sel, ağır yaralanma v.s.) yönetim kurulu tarafından incelenerek, 6356 sayılı Sendikalar ve Toplu İş Sözleşmesi Kanunu ve Ana Tüzüğümüzün 13.maddesinin 13.fıkrası ve 16.maddesinin 20.fıkrasında yer alan düzenlemeler gereğince, talepte bulunan ihtiyaç sahibi üyelerimize sosyal yardım kapsamında nakdi yardımlar yapıldığı,

4)       2018 yılında görev yapan şube yönetim kurulu, denetleme kurulu ve disiplin kurulu üyelerinin ilk altı aylık hakk-ı huzur ücretlerinin ödendiği,

5)       İstanbul 3 Nolu İETT Şube ve Trabzon Şube Başkanlıklarımızın sendikal faaliyetlerini daha iyi ortamda yerine getirebilmesi, hizmetlerin verimliliğinin artması amacıyla gayrimenkul alındığı,

6)       Eureko Sigorta ve Doğa Sigorta ile imzalanan Grup Ferdi Kaza Sigortası kapsamında, kaza sonucu ölüm veya yaralanma ile sonuçlanan olaylarda üyelerimiz ve yasal mirasçılarına ferdi kaza sigortası ödemelerinin yapıldığı,

7)       Sendikamızın tüm organlarında çalışan profesyonel, amatör ve atamalı hiçbir personelin, sendikamızdan herhangi bir (maaş, ikramiye, hakkı huzur v.s) alacağı olmadığı, ihtiyaç doğrultusunda yeni personellerin alındığı,

8)       Teşkilat başkanlıklarımızın 2018 Temmuz ayından itibaren geçerli olacak aylık avanslarının belirlendiği, profesyonel ve ücretli olarak görev yapan şube başkanı ve şube yöneticilerinin brüt maaşlarının belirlendiği,

9)       Emek Konukevi İktisadi İşletmesinin mevzuat gereği yükümlüsü olduğu Vergi, SGK, KDV, Damga Vergisi vs. diğer kanunlar gereği verme zorunluluğu bulunan beyannamelerinin zamanında ve eksiksiz olarak verildiği, ilgili ödemelerin zamanında yapıldığı görülmüştür.

Hizmet-İş Sendikasının Ana Tüzüğü gereğince Genel Denetleme Kurulu tarafından  sendikanın idari ve mali denetimine ilişkin çalışmalar  16.10.2018 tarihinde başlamış ve 19.10.2018  tarihinde tamamlanarak, işbu rapor tanzim edilmiş ve imza altına alınmıştır.

Başkan                                                Raportör                                    Üye

Mehmet Mesut GÖKDEMİR                Esma Hatun TAŞPINAR             Nihat ŞİMŞEK