Ana Sayfa » Medya » Dosyalar » SENDİKAMIZIN İDARİ VE MALİ DENETİMİNE İLİŞKİN RAPOR

SENDİKAMIZIN İDARİ VE MALİ DENETİMİNE İLİŞKİN RAPOR

Genel Denetleme Kurulumuz tarafından 6356 sayılı kanun ve ilgili yönetmelik gereğince hazırlanan denetim raporudur.

Sendikamız HİZMET-İŞ’in idari ve mali denetimine ilişkin; çalışmalar 04.07.2018 tarihinde başlamış, 06.07.2018 tarihinde tamamlanmış ve rapor tanzim edilmiştir.

Denetime ilişkin denetleme kurulu raporu, 6356 Sayılı Sendikalar ve Toplu İş Sözleşmesi Kanunu’nun 29.maddesinin 3.fıkrası ile Sendika ve Konfederasyonların Denetim Esasları ve Tutacakları Defterler ile Toplu İş Sözleşmesi sicili hakkında yönetmeliğinin 9.maddesi gereği  ilanen duyurulur.

G E N E L  D E N E T L E M E  K U R U L U  K A R A R I 

Denetleme kurulumuz 04.07.2018 tarihinde toplanmıştır.

1)        Yönetim kurulundan karar defterleri,

2)        Muhasebe bürosundan; Nisan- Mayıs- Haziran 2018 aylarına ait harcama belgeleri,

3)        T.C.Ziraat Bankası ve Türkiye Vakıflar Bankasında bulunan aidat hesaplarının Nisan- Mayıs- Haziran 2018  ekstreleri,

4)        Türkiye Vakıflar Bankası ve Türk Ekonomi Bankası (TEB)’nda bulunan mevduat ve bankomat hesaplarının Nisan- Mayıs- Haziran 2018 ayı ekstreleri denetleme kurulumuz tarafından incelenmek üzere genel mali sekreterlikten alınmıştır.

5)        Toplu İş Sözleşmesi, Teşkilatlanma, Hukuk Müşavirliği, Yazı İşleri birimlerinin iş ve işlemleri incelenmiştir.

      Genel denetleme kurulumuz tarafından yapılan incelemeler neticesinde;

A) İDARİ YÖNDEN;

1)        696 sayılı KHK gereğince alt işveren yanında çalışan işçilerin 02.04.2018 tarihinden itibaren kamu kurum ve kuruluşlarının daim işçi statüsüne geçmesi nedeniyle kamu kurum ve kuruluşlarında Nisan- Mayıs- Haziran 2018 tarihleri arasında üye kayıtlarının azaldığı ancak, belediyeler ile belediye işyerlerinde yeni kurulan şirketlerde üye kayıt çalışmalarına yoğunluk verildiği,

2)        Yönetim kurulu karar defterlerinin usulüne uygun olarak tutulduğu,

3)        Teşkilat başkanlıklarımızın delege seçimlerinin ve olağan genel kurullarının gerçekleştirildiği, şube yönetim, denetleme ve disiplin kurullarında görev yaparken bu görevinden istifa edenlerin yerlerine atamalar yapıldığı,

4)        Hatay ve Niğde İl Başkanlıklarının kurulduğu ve il başkanlığı yönetimlerine atamalarının yapıldığı,

5)        Sendika Ana Tüzüğü ve Genel Kurul kararları gereği hedeflenen amaçlara uygun olarak Tüm Belediye ve Genel Hizmet işçileri Sendikası Mesleki Yeterlilik ve Belgelendirme Merkezi İktisadi İşletmesinin akreditasyon prosedürlerinin devam ettiği,

6)        Yayımlanan KHK’lar ve yönetmelikler doğrultusunda genel merkez birimlerinde yoğun yazışmaların yapıldığı, Ankara İli dışında devam eden davalar nedeniyle seyahatler yapıldığı, toplu iş sözleşmesi prosedürlerinin aksamadan devam ettirildiği,

7)        Hak-İş Konfederasyonu tarafından Adana İlinde yapılması kararlaştırılan 1 Mayıs Uluslararası Birlik, Mücadele ve Dayanışma Günü kutlamalarına sendikamızın yoğun bir şekilde katılım sağladığı,

8)        ISO 9001 Kalite Yönetim Standardı’nın çalışmalarının devam ettiği,

9)        Genel yönetim kurulunca, sendika üyesi tüm işçilere hediye olarak verilmek üzere ikili fincan takımlarının yaptırılmasına karar verildiği, buna ilişkin iş ve işlemlerin tamamlanarak dağıtım işlemine başlandığı,

10)      İş Sağlığı ve Güvenliği Kurulunun düzenli olarak toplantı yaptığı, kullanılan araçların periyodik muayenelerinin gerçekleştirildiği,

B) MALİ YÖNDEN;

1)        30.12.2016 tarih ve 06.443/12-27610 sayılı yazı ile teşkilat başkanlıklarına gönderilen ilke kararlarına uyulduğu,

2)        Nisan- Mayıs- Haziran 2018 dönemlerine ait muhasebe birimlerinden alınan tüm dosyalar incelenmiş olup, sendikanın gelirlerinin toplanması için yoğun bir çalışma yürütüldüğü, bu kapsamda muhasebe bürosunda sendikanın yetkili olduğu işyerlerinden gelen veriler ve banka kayıtlarının ayrı ayrı işlendiği, işyeri işletme düzeyinde aidat borçlarını ödemeyen işyeri/işletmelerle ilgili hukuk müşavirliği ile uyumlu bir şekilde ihtarname dava ve icra takip işlemlerinin yürütüldüğü, alacakların tahsili için işverenlerle görüşmeler yapıldığı,

696  KHK kapsamında kamu kurum ve kuruluşlarının sürekli işçi kadrolarına geçen ve toplu iş sözleşmesi devam eden işçilerden üyelik aidatı alınmaması nedeniyle, Nisan- Mayıs- Haziran 2018 dönemine ait sendika üyelik ve dayanışma aidatı gelirlerinde düşüş olduğu, bu nedenle aidatların tahsili için teşkilat başkanlıkları ile birlikte çalışma yapılması gerektiği,

3)        Şube başkanlıklarımız aracılığıyla ve üyelerimizden gelen yazılı taleplerin (yangın, sel, ağır yaralanma v.s.) yönetim kurulu tarafından incelenerek, 6356 sayılı Sendikalar ve Toplu İş Sözleşmesi Kanunu ve Ana Tüzüğümüzün 13.maddesinin 13.fıkrası ve 16.maddesinin 20.fıkrasında yer alan düzenlemeler gereğince, talepte bulunan ihtiyaç sahibi üyelerimize sosyal yardım kapsamında nakdi yardımlar yapıldığı,

4)        2017 yılında görev yapan temsilcilerin ödemelerinin yapıldığı,

5)        İstanbul 3 Nolu İETT Şube ve Trabzon Şube Başkanlıklarımızın sendikal faaliyetlerini daha iyi ortamda yerine getirebilmesi, hizmetlerin verimliliğinin artması amacıyla gayrimenkul alındığı,

6)        Eureko Sigorta ile imzalanan Grup Ferdi Kaza Sigortası kapsamında, kaza sonucu ölüm veya yaralanma ile sonuçlanan olaylarda üyelerimiz ve yasal mirasçılarına ferdi kaza sigortası ödemelerinin yapıldığı,

7)        Sendikamızın tüm organlarında çalışan profesyonel, amatör ve atamalı hiçbir personelin, sendikamızdan herhangi bir (maaş, ikramiye, hakkı huzur v.s) alacağı olmadığı, ihtiyaç doğrultusunda yeni personellerin alındığı,

8)        Emek Konukevi İktisadi İşletmesinin mevzuat gereği yükümlüsü olduğu Vergi, SGK, KDV, Damga Vergisi vs. diğer kanunlar gereği verme zorunluluğu bulunan beyannamelerinin zamanında ve eksiksiz olarak verildiği, ilgili ödemelerin zamanında yapıldığı görülmüştür.

Hizmet-İş Sendikasının Ana Tüzüğü gereğince Genel Denetleme Kurulu tarafından  sendikanın idari ve mali denetimine ilişkin çalışmalar  04.07.2018 tarihinde başlamış ve 06.07.2018  tarihinde tamamlanarak, işbu rapor tanzim edilmiş ve imza altına alınmıştır.

Başkan                                                         Raportör                                         Üye

Mehmet Mesut GÖKDEMİR                     Esma Hatun TAŞPINAR                 Nihat ŞİMŞEK