Ana Sayfa » Medya » Kitaplarımız » 35. KİTABIMIZI YAYINLADIK

35. KİTABIMIZI YAYINLADIK

Sendikamızın eğitim politikası kapsamında sürdürdüğü yayın faaliyetlerine bir yenisi daha eklendi
Sendikamızın eğitim politikası kapsamında bir yayınevi gibi sürdürdüğü yayın faaliyetlerine bir yenisi daha katıldı. Eğitim Yayınlarımızın 35. kitabı olarak yayınladığımız “İstihdamın geliştirilmesi, Kayıtdışının önlenmesi, Çalışma Hayatında Küresel Kriz” isimli kitabımız Sendikamız Genel Başkanı Mahmut ARSLAN imzasını taşıyor. Kitap; profesyonel bir sendikacının, bir sendika genel başkanının Çalışma hayatının temel sorunlarını işaret eden ve çözüm önerileriyle birlikte gündeme taşıyan bir niteliğe sahip.

2004 yılının Hükümet tarafından “İşsizliği önleme ve kayıtdışılıkla mücadele” yılı ilan edilmesinin ardından yapılan çalışmalara bir katkı olması bakımından kitabın ayrıca bir dikkat çekiciliği var.

Dokuz bölümden oluşan kitabın bölüm başlıkları şöyle: “Büyüme-İstihdam ilişkisi, İstihdam neden artmıyor?, Kayıtdışılık temel sorunların merkezinde, Kayıtdışılık nasıl önlenir?, İşsizlik pekala önlenebilir, Felek beni kul eyledi, Küresel krize doğru, Hizmet-İş’in sendikal kimliği ve Sık kullanılan ekonomik kavramlar.”

Kitabın girişinde bir sendikal perspektif sunuluyor: “ Üye kazanmak, teşkilatımızı büyütmek, işyeri temsilcileri ve delegeler seçmek, şüphesiz, bizim faaliyetlerimizin önemli bir bölümünü teşkil ediyor. Sürekli ve istikrarlı biçimde büyümek başlıca hedeflerimiz arasındadır. Ama, mantar gibi büyüyen bir teşkilatın mantar kadar ömrü olur. Gücümüzü pekiştirerek büyümemiz için dünyayı anlama kapasitemizi gelişti-meliyiz. En sıradan üyemiz de dahil, amatör yöneticilerimiz, profesyonel yöneticilerimiz, şube başkanla-rımız, genel merkez yöneticilerimiz, velhasıl hepimiz kendimizi geliştirmeliyiz, yenilemeliyiz. Eğer böyle yapmazsak fonksiyonumuzu yitiririz, hayatın gerçekleri bizi hurdaya çıkarır. Ya teşkilatımız çöker, yahut da teşkilat bizi başından atar. Türkiye konuşulurken, dünya konuşulurken yutkunan veya saçmalayan insanların sendikacılık yapmasını doğru bulmayız. Çünkü onlar emeğin hakkını savunamazlar.”

Kitaptan bazı bölümler sunuyoruz:

“İstihdam neden artmıyor?: Türkiye’de istihdamın geliştirilmesine yönelik politikalar, Avrupa’daki politi-kalardan farklı olmak zorundadır. Avrupa’da kamu kesiminin işsizlikle mücadele programları, daha çok, istihdam edilebilirliğin artırılmasına dönüktür. Kamu kesimi işsizlikle mücadeleyi işgücü piyasalarında esneklik yaratılması ve vergi oranlarının düşürülmesi ile sınırlı tutmaktadır denilebilir. Oysa, ülkemizde aç kalmakla eş anlamlı sayılabilecek yüksek oranlı işsizliğin yanı sıra, reel ekonomik faaliyetleri zorlaştıran yapısal engeller, kamu otoritesinin bütün imkanları ile işsizliği azaltmaya çalışmasını zorunlu kıl-maktadır. Vergi, kredi hatta güvenlik politikaları, bu amaca yönlendirilmelidir.”

“Kayıtdışılık temel sorunların merkezinde:…. Kayıt dışılık ekonomimizin temel problemlerinden birisidir ve bunun önlenmesinde sivil toplum kuruluşlarına büyük görevler düşmektedir. Kayıt dışılığın ekonomimize verdiği zarar konusunda toplumu bilgilendiriniz, bilinçlendiriniz. Görev ve etki alanınızdaki sivil toplum kuruluşları ile bu hususta işbirliği yapınız. Elde ettiğiniz enformasyonu kamu görevlileri ile paylaşınız. Kayıt dışı ile mücadele eden kamu görevlilerine destek veriniz. Kayıt dışı sektör denetimden ve cezadan kurtulmak için mafya ile işbirliğine girebilir. Zaten mafya kayıt dışından beslenir ve kayıt dışı faaliyetler genişledikçe mafya güçlenir. Sivil toplumun kamu görevlilerine desteği onlara cesaret verir, motivasyonlarını yükseltir.”

Ülkemizin önemli bir problem alanı olan İstihdam ve kayıtdışılıkla ilgilenenler için okunması gereken bir kitap. Sendikamızın Genel Merkezinden temin edilebilecek olan 88 sayfalık sözkonusu kitap, hizmet-is@hizmet-is.org.tr e-posta adresimize mesaj göndererek de de istenebilir.

Kitaba dair detaylar:
Sayfa sayısı: 88
ISBN: 975-98757-1-3
Yayın Yeri ve tarihi: Ankara, Ekim-2004
Yayınlayan: Hizmet-İş Sendikası
Yayın No: Eğitim Yayınları – Yayın No: 35
Grafik – tasarım – baskı: Marina Tanıtım – Maltepe/Ankara