Ana Sayfa » Makaleler » Mahmut ARSLAN » Geleceğimiz İçin Uluslararası Platformlar

Geleceğimiz İçin Uluslararası Platformlar

34 yılı geride bırakan, her karesi bilgi, deneyim ve birikimle inşa edilmiş yarım yüzyıla yaklaşan bir tarihe sahip olan Sendikamız HİZMET-İŞ’i bu günlere getiren iç dinamikler, bir taraftan örgütlenme, eğitim, toplu iş sözleşmeleri gibi temel görevlerimizi beslerken, diğer taraftan sendikamızın “sosyal sorumluluk” alanlarını genişletmiş ve çeşitlendirmiştir.

   Sendikamızın bu iç dinamikleri,  emek hareketinin doğasında bulunan kendini yenileyebilme ve sürekli kendi dinamikleriyle varolabilme kabiliyetini, yerel sınırların ötesine taşıyarak “bölgesel emek buluşmaları”na platformlar hazırlamıştır.

   Sendikamız bir taraftan doğal alanında yürür ve üyelerinin talep ve sorunlarına olan duyarlılığını yükseltirken, diğer taraftan emek hareketinin bölgesel sorunlarını da “kendi sorunu” bilip, onları yerel şartlarıyla kavrayıp, tartışıp çözümler üretmek için çalışmaktadır. Artık dünyanın küresel çapta ürettiği büyük sosyal ve ekonomik sorunlar, yerel sınırları da aşarak problem alanları oluşturmaktadır. Bu müthiş gerçeği yok sayıp içine kapanarak varolma zihniyetiyle emek tarihin müzelerinde, ruhsuz kavram, kurum ve mücadele yöntemlerinizin şablonlarıyla yer alabilirsiniz.

   Dünya, hangi bölgesiyle olursa olsun artık “aynı sorunlar”la uğraşmaktadır. Çözümler de ortak bir eksende sorunların ürediği alanların çözüm muhtevalarıyla aynı hedefe yönelmek zorundadır. Aksi halde, çağımızın büyük kitlelerinin sorunlarına yeni sorunlar eklemekle kalırsınız.

   Bu idrak ve sorumluluktan kaynaklanan görev bilinciyle hareket eden Sendikamız HİZMET-İŞ; HAK-İŞ’le paralel sürdürdüğü küresel emek buluşmalarını sürekli hale getirmektedir. Bu buluşmalarda, değişik ülkelerin sendikaları, birbirlerini tanımanın ötesinde birbirleriyle birleşmenin, ortak zeminleri sürekli hale getirmenin ve ortak sorunları çözüp, ortak geleceği inşa etmenin arayışı sürdürülmektedir.

   Sendikamız HİZMET-İŞ; küresel dalgaların ulusal sınırları zorladığı 80’li ve 90’lı yıllarla birlikte, geleceğe ilişkin donanımlarını hızlandırmış, uluslararası emek birlikteliklerini önemsemiş ve öncelemiş bir şekilde yapılanmasını sürdürmektedir.

   Bugün geldiğimiz noktada, 34. Kuruluş yıldönümümüzü de klasik kutlamaların ve gösterilerin ötesine taşıyarak ve taşırarak, tüm insanlığı bekleyen büyük tehlikelere dikkat çekmiş ve çözüm yolları aramıştır. Sendikamız ve HAK-İŞ’e bağlı sendikaların yanında 26 değişik ülkeden 60’ı aşkın sendikacının katılımıyla gerçekleşen sosyal zirvemizin tema’sı: “Su-Sanitasyon ve HIV” olarak belirlenmişti.

   Geniş anlamda “Türkiye Öncülüğünde Sendikal Bakış Açısıyla Su ve Sanitasyon Hakkının Desteklenmesi ve HIV ile Mücadele“ye önemli bir katkı yaptık. “Geleceğimiz Suyumuz Kadardır” anlayışıyla, tüm insanlığın geleceğini düşünerek sürdürdüğümüz mücadelemizin boyutlarını bu kez Dünya Su Forumlarından bölgesel forumlara taşıyarak, konu ile ilgili farkındalık ve duyarlılık oluşturduk.

   Dünyamızın geleceğinde “Su”yun önemi ve küresel su kaynaklarının giderek azalması, varolanların da uluslararası su tekellerince denetim altına alınması ve ticarileştirilmesi operasyonlarına karşı, bölgesel tepki vermek ve ortak mücadele tarzı geliştirmek için Sendikamız HİZMET-İŞ, önemli bir “ilk adım”ı atmış oldu.

   Uluslararası literatürde Sanatisyon olarak yer alan “sağlıklı suya erişme ve hijyen” ile yüzyılımızın vebası olan HIV konusunda da doğrudan sorumluluk üstlenmek gerekiyor. Biz; insanlığın geleceğine ilişkin en fazla emek hareketinin söyleyecekleri olduğuna inanıyoruz. Onun için de bu tür uluslararası yapılanmalarda rol alıyoruz ve model oluşturmaya çabalıyoruz.

   Gerçekleştirdiğimiz bu “sosyal zirve” ile gördük ki; uluslararası güçlerin ticarî meta olarak gördüğü ve iştahlarının kabardığı bölgemizde, emek hareketi “birleşerek direncini” ortaya koyabilme imkanına sahiptir. Bunun için de Sendikamızın yaptığı gibi, “karanlığa küfretmek yerine bir mum yak”ıp bölgemizin aydınlanmasına katkıda bulunmayı önemsemeliyiz.

   Biz HİZMET-İŞ olarak, hem ülkemize, hem bölgesel, hem de uluslararası emek hareketine verdiğimiz ve vereceğimiz katkılarla varoluşumuzu sürdürebileceğimizi düşünüyoruz. “Yer”imizden ve “yerli”liğimizden kopmadan, “değer”ler ekseninde sürdürdüğümüz sendikal mücadelemizi ulusötesine taşımaya çalışıyoruz.

   Bu aynı zamanda üyesi bulunduğumuz EPSU ve PSI’ın da çatısının gelişmesi, daha da güçlenmesi ve zenginleşmesi anlamına gelmektedir.

   Şu gerçeğin tekrar altını çizmek istiyoruz: Emek hareketi, ‘yabancılaşmayı kabul etmeyen’ bir bünye özelliğine sahiptir. Yabancılaşmadan arınmış böyle bir bünye, kendisini her türlü etkileşime açma kabiliyetine sahiptir. Konfederasyonumuz HAK-İŞ ve Sendikamız HİZMET-İŞ’in böyle bir bünye özelliğiyle sürdürdüğü uluslararası etkinlikler, erdemli bir sendikal inşa olarak ifade ettiğimiz emek hareketini daha da güçlü kılacaktır.

   Yaptığımız ve yapacağımız her şey emek için, emekçiler için, geleceğimiz içindir.

Kaynak: Mahmut ARSLAN, “Geleceğimiz İçin Uluslararası Platformlar” Hizmet-İş Dergisi, Yıl:2013/II, Sayı:141, sayfa 2-3.