Ana Sayfa » Haberler » KİT’LER VE BAĞLI ORTAKLIKLARINDA ÇALIŞAN TAŞERON İŞÇİLERE KADRO YOLU AÇILDI

KİT’LER VE BAĞLI ORTAKLIKLARINDA ÇALIŞAN TAŞERON İŞÇİLERE KADRO YOLU AÇILDI

Konfederasyonumuzun uzun soluklu mücadelesi ve girişimleri sonucu 24 Aralık 2017 tarihinde yayımlanan 696 sayılı KHK ile genel bütçe kapsamındaki ve özel bütçeli kamu kurumlarında/kuruluşlarında hizmet alımı kapsamında taşeron şirketlerde çalışan işçiler 02.04.2018 tarihi itibariyle kamu kurum ve kuruluşlarının sürekli işçi/geçici işçi kadrolarına geçirilmişlerdir.

Kamu İktisadi Teşekkülleri ve Bağlı Ortaklıkları yanında hizmet alım sözleşmeleri kapsamında çalışan işçiler başta olmak üzere, kapsam dışında kalan taşeron işçilerinin tamamının kamu iktisadi teşekkülleri (KİT) veya kamu kurumlarının sürekli işçi kadrolarına geçişinin sağlanması için Konfederasyonumuz mücadelesini sürdürmüştür.

Nihayetinde, Kamu İktisadi Teşekkülleri ve Bağlı Ortaklıklarında personel çalıştırılmasına dayalı hizmet alım sözleşmeleri kapsamında çalışan işçilerin de hali hazırda görev yaptıkları teşebbüs ve bağlı ortaklıklarında, işçi statüsünde istihdam edilmelerine ilişkin 21/06/2018 tarihli ve 2018/11991 Sayılı Kararname 30/06/2018 tarihli Resmi Gazetede yayımlanmıştır.

Bakanlar Kurulu Kararı uyarınca;

 1. Kamu İktisadi Teşekkülleri ve Bağlı Ortaklıklarında personel çalıştırılmasına dayalı hizmet alım sözleşmeleri kapsamında alt işverenler tarafından çalıştırılan ve 4 Aralık 2017 itibarıyla en az iki yıl kesintisiz olarak ilgili teşebbüs ve ortaklıklarda çalışmış ve halen çalışmaya devam edenler, yapılacak sınavda başarı göstermeleri halinde, ilgili teşekkül ve bağlı ortaklığında işçi statüsünde istihdam edilebilecektir.
 1. Kapsam dâhilinde olan işçilerde aranacak şartların tespiti ve personel çalıştırılmasına dayalı hizmet alım sözleşmesinin kapsamının belirlenmesinde 696 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin geçici 23 üncü maddesinde yer alan düzenlemeler esas alınacaktır.
 1. 696 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye eklenen geçici 23. madde de yer alan düzenlemeye göre; Kamu İktisadi Teşekküllerinde ve Bağlı Ortaklıklarında personel çalıştırılmasına dayalı hizmet alım sözleşmeleri kapsamında çalışan ve ilgili düzenleme gereğince kadro geçiş işlemlerinden yararlanacak olan işçilerde aranacak şartlar şu şekildedir:

“a) 657 sayılı Kanunun 48 inci maddesinin (A) bendinin (1), (4), (5), (6), (7) ve (8) numaralı alt bentlerinde belirtilen şartları taşımak,

 1. b) Herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan emeklilik, yaşlılık veya malullük aylığı almaya hak kazanmamış olmak…”

Bu koşulların dışında çalışanlardan eğitim, yaş ve kıdem koşulu aranmayacaktır.

 1. 696 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye eklenen geçici 23. madde de düzenlenen kadroya geçirilecek işçinin şahsında aranacak şartlardan ilki,657 sayılı Kanunun 48 maddesinin (A) bendinde düzenlenen koşulları taşıma ve ilgili suçlardan mahkum olmamaktır. Bu düzenlemeye göre kamu iktisadi teşekküllerinde ve bağlı ortaklıklarda çalışan işçilerin kadroya geçiş işlemlerinin yapılabilmesi için de işçilerin bu koşulun sağlanması gerekmektedir.

Buna göre kadro geçiş işlemlerinden yararlanmak isteyen ve personel teminine yönelik ihale sözleşmesi uyarınca çalışan işçilerden, devlet memurluğuna alınacaklarda aranan genel şartlar aranmakta olup, bunlar;

“(1) Türk Vatandaşı olmak,

(4) Kamu haklarından mahrum bulunmamak,

(5)(Değişik: 23/1/2008 – 5728/317 md.) Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da

-affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak,

(6) Askerlik durumu itibariyle;

 1. a) Askerlikle ilgisi bulunmamak,
 2. b) Askerlik çağına gelmemiş bulunmak,
 3. c) Askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut ertelenmiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olmak,

(7) 53 üncü madde hükümleri saklı kalmak kaydı ile görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı bulunmamak,

(8) (Ek: 3/10/2016 – KHK-676/74 md.; Aynen kabul: 1/2/2018-7070/60 md.) Güvenlik soruşturması ve/veya arşiv araştırması yapılmış olmak.” şeklinde sıralanmıştır. Bu kapsamda kamu iktisadi teşekkülleri ve bağlı ortaklıklarında çalışan işçilerin kadro düzenlemesinden yararlanabilmesi için bu koşulları sağlaması gerekmektedir.

657 sayılı Kanunun 48. maddesi A bendi 5. fıkrasında yer alan hükümlü olmama koşulunu sağlayamayan işçiler, kadro kapsamı dışında bırakılmıştır. Ancak bu koşulu sağlayamayan işçilerin de 696 sayılı KHK kapsamında kadro geçiş işlemlerinden yararlanabilmesi için 30377 sayılı ve 31.03.2018 tarihli Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren “Kamu Kurum ve Kuruluşlarında Eski Hükümlü veya Terörle Mücadelede Malul Sayılmayacak Şekilde Yaralananların İşçi Olarak Alınmasında Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik” ile eski hükümlü çalıştırma yükümlülüğü kapsamında işe alınma ile ilgili değişiklik yapılmış ve geçici madde eklenmiştir. Bu düzenlemeye göre;

“Eski hükümlü çalıştırma yükümlülüğü kapsamında işe alınma

GEÇİCİ MADDE 1 –(1) 27/6/1989 tarihli ve 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin geçici 23 üncü maddesi kapsamında aranan diğer tüm şartları taşımakla birlikte yalnızca 657 sayılı Kanunun 48 inci maddesinin (A) bendinin (5) numaralı alt bendinde belirtilen şartı taşımaması nedeniyle sürekli işçi kadrosuna/geçici işçi pozisyonuna geçirilemeyen alt işveren işçilerinden; bu Yönetmelik kapsamında eski hükümlü olduğunu belgelendirenler, sürekli işçi kadrosuna/geçici işçi pozisyonuna geçiş yapamadığı ilgili kamu kurum ve kuruluşunca Kurumdan talepte bulunmaksızın 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin geçici 23 üncü maddesi hükümlerine tabi olmak kaydıyla eski hükümlü çalıştırma yükümlülüğü kapsamında işe alınabilir.” denilmek suretiyle 696 sayılı KHK kapsamında kişinin şahsında aranan koşulları sağlayamadığı için kadro düzenlemesi kapsamından yararlanamayan eski hükümlülerin, kamu kurum ve kuruluşları tarafından, İş Kurumundan işçi talebine bulunulmaksızın, eski hükümlü çalıştırma yükümlülüğü kapsamında doğrudan işe alınabilecekleri düzenlenmiştir.

21.06.2018 tarihli ve 2018/11991 sayılı Kararname ile Kamu İktisadi Teşekkülleri İle Bağlı Ortaklıklarda çalışan işçilerin kadro işlemlerinin yapılabilmesi için, işçinin şahsında aranan koşullar bakımından 696 sayılı KHK ile 375 Sayılı KHK’ ya eklenen geçici 23 maddesine atıf yapılmıştır. Yapılan atıf nedeniyle Kamu İktisadi Teşekküllerinde ve Bağlı Ortaklıklarında çalışan eski hükümlüler, çalıştıkları kurumlar tarafından doğrudan, eski hükümlü çalıştırma yükümlülüğü kapsamında işe alınabilecektir.

 1. 696 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye eklenen geçici 23. maddesinde düzenlenen kadroya geçirilecek işçinin şahsında aranacak diğer bir koşulda herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan emeklilik aylığı almaya hak kazanmamış olma koşuludur.

İlgili düzenleme gereğince emeklilik, yaşlılık veya malullük aylığı almaya hak kazananlar, 696 Sayılı KHK ile getirilen kadro düzenlemesinin kapsama dışındadır. Bu kişilerin tazminatları ödenmek suretiyle iş sözleşmeleri fesih edilecektir. Kamu iktisadi teşekküllerinde ve bağlı ortaklıklarda emeklilik, yaşlılık veya malullük aylığı almaya hak kazanmasına rağmen çalışması devam eden işçiler de 696 sayılı KHK ile 375 sayılı KHK’ya eklenen geçici 23. maddeye yapılan atıf nedeniyle 21.06.2018 tarih ve 2018/11991 sayılı Kararnamenin kapsamı dışında kalacaktır.

 1. 21.06.2018 tarihli ve 2018/11991 sayılı Kararnamede 4 Aralık 2017 tarihi itibariyle en az iki yıl kesintisiz olarak ilgili teşebbüs ve ortaklıklarda çalışma ve halen çalışıyor olma şartının sağlanıp sağlanamadığının tespiti, atıf yapılan 696 sayılı KHK’ nın geçici 23 maddesinde düzenlenen istisnalar dikkate alınarak yapılacaktır. Buna göre;

“… personel çalıştırılmasına dayalı hizmet alım sözleşmeleri kapsamında bulunmakla birlikte 4/12/2017 tarihinde doğum veya sağlık kurulu raporuyla belgelendirilen sağlık sorunları nedenleriyle iş sözleşmeleri askıda olanlar veya anılan tarih itibarıyla askerde bulunanlar hakkında da bu madde hükümleri uygulanır. Birinci fıkrada belirtilen süreler, askerlik veya askı süresinin sona erdiği tarihten itibaren başlar. Sürekli işçi kadrolarına geçirilme süreci, birinci fıkra kapsamında olmakla birlikte bu sürecin tamamında veya herhangi bir aşamasında askerde bulunanlar için askerlik süresinin sona erdiği tarihten itibaren başlar veya kaldığı yerden devam eder…” şeklinde düzenleme bulunmaktadır.

696 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye eklenen geçici 23. maddesinde yer alan bu düzenlemeye göre 4 Aralık 2017 tarihinde çalışıyor olma koşulunun istisnaları açıkça sayılmış olup, iş sözleşmesi yukarıda belirtilen nedenlerle askıda olan işçilerinde kadro kapsamına dahil edilmesi gerekmektedir.

Nitekim Kamu iktisadi Teşekkülleri Ve Bağlı Ortaklıklarında çalışan işçilerin kadro geçiş işlemlerinden yararlanabilmeleri için 4 Aralık 2017 tarihi itibariyle en az iki yıl kesintisiz olarak ilgili teşebbüs ve ortaklıklarda çalışma ve halen çalışıyor olma koşulu aranmakta olup; iki yıl içinde yıllık izin, doğum izni, askerlik hizmeti nedeniyle veya toplamda 30 günü geçmeyen sürelerle çalışması kesintiye uğrayan işçilerin de kadro kapsamında olduğu açıkça düzenlenmiştir.

 1. Kamu İktisadi Teşekküllerinde ve Bağlı Ortaklıklarında personel çalıştırılmasına dayalı hizmet alım sözleşmesi kapsamında çalışan ve kadro düzenlemesinden yararlanacak olan işçilerin çalışmakta oldukları ihale sözleşmelerinde aranacak şartlar açısından 696 Sayılı KHK ile 375 sayılı KHK ‘ya eklenen geçici 23. maddeye atıf yapılmış olup söz konusu düzenleme uyarınca ihale sözleşmelerinde aranacak koşullar aşağıdaki şekildedir:

“…Bu maddenin uygulanmasında personel çalıştırılmasına dayalı hizmet alımı; 4734 sayılı Kanun ve diğer mevzuattaki hükümler uyarınca ihale konusu işte çalıştırılacak personel sayısının ihale dokümanında belirlendiği, bu personelin çalışma saatlerinin tamamının idare için kullanıldığı ve yaklaşık maliyetinin en az %70’lik kısmının asgari işçilik maliyeti ile varsa ayni yemek ve yol giderleri dahil işçilik giderinden oluştuğu, yıl boyunca devam eden ve niteliği gereği süreklilik arz eden işlere ilişkin hizmet alımlarını ifade eder.

Hizmet alım sözleşmesi kapsamında niteliği birbirinden farklı hizmet türlerinin bulunması halinde personel çalıştırılmasına dayalı olup olmama yönünden yapılacak değerlendirme her hizmet türü için ayrı ayrı yapılır…” şeklinde düzenleme bulunmaktadır.

Bu kapsamda işçilerin kadro geçiş işlemlerinden yaralanmaları personel çalıştırılmasına dayalı hizmet alım sözleşmesi kapsamında çalışıyor olma koşuluna bağlanmış olup; bir ihale sözleşmesinin düzenleme kapsamında kabul edilebilmesi için;

– 4734 sayılı Kanun ve diğer mevzuat hükümleri uyarınca ihale konusu işte çalıştırılacak personel sayısının ihale dokümanında belirlendiği,

 Personelin çalışma saatlerinin tamamının idare için kullanıldığı,

– İhale yaklaşık maliyetinin en az %70 lik kısmının asgari işçilik maliyetinden oluşanlar,

Yıl boyunca devam eden ve niteliği gereği süreklilik arz eden işlere ilişkin şartları taşıması gerekmektedir.

İlgili düzenleme gereğince yukarıda sayılan koşulların sağlanması halinde kamu iktisadi teşekkülleri ve bağlı ortaklıklarında çalışmakta olan işçilerin kadro geçiş işlemlerinden yararlanmaları gerekmektedir.

 1. Teşebbüs ve bağlı ortaklıklar, bu kararın yürürlüğe girmesinden itibaren aynı yıl içinde yazılı, sözlü veya uygulamalı sınav yapacaktır. Bu kapsamda yapılacak sınava ilişkin usul ve esaslarla gerekli nitelikleri tespit etmeye, Kamu İktisadi Teşekkülleri ve Bağlı Ortaklıklarının yönetim kurulları yetkili olacaktır.
 1. Kamu iktisadi teşebbüsleri ve bağlı ortaklıklarda çalışan alt işveren işçilerimizin, çalıştıkları kurumlarda işçi statüsünde istihdamı yönünde Konfederasyonumuzun mücadelesinin karşılık görmesi, bu yönde düzenleme yapılması, Konfederasyonumuz ve tüm çalışanlar açısından ümit ve memnuniyet vericidir.

Başta Sayın Cumhurbaşkanımız olmak üzere, Başbakanımıza, Bakanlar Kurulu üyelerimize, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanımıza, Maliye Bakanımıza emeği ve katkısı olan herkese, çalışanlar adına teşekkür ediyor,  düzenlemenin ülkemiz ve tüm çalışanlar için hayırlı olmasını diliyoruz.

Kamu kurum/kuruluşlarında, KİT’lerde istihdam edilen ancak kapsam dışında kalan tüm taşeron işçilerinin kamu kurumlarının sürekli işçi kadrolarına atanmaları yönündeki mücadelemiz, daha önce de defaten beyan ettiğimiz üzere, kamudaki tüm taşeron işçiler kadroya geçirilinceye kadar devam edecektir.

Üyelerimizin ve kamu iktisadi teşekkülleri ile bağlı ortaklıklarında çalışanların bilgisine arz olunur. Saygılarımızla.