Ana Sayfa » Haberler » KİTLER VE BAĞLI ORTAKLIKLARINDA ÇALIŞAN TAŞERON İŞÇİLERE KADRO YOLU AÇILDI

KİTLER VE BAĞLI ORTAKLIKLARINDA ÇALIŞAN TAŞERON İŞÇİLERE KADRO YOLU AÇILDI

Konfederasyonumuzun uzun soluklu mücadelesi ve girişimleri sonucu 24 Aralık 2017 tarihinde yayımlanan 696 sayılı KHK ile genel bütçe kapsamındaki ve özel bütçeli kamu kurumlarında/kuruluşlarında hizmet alımı kapsamında taşeron şirketlerde çalışan işçiler, 02.04.2018 tarihi itibariyle kamu kurum ve kuruluşlarının sürekli işçi/geçici işçi kadrolarına geçirilmişlerdir.

Kamu İktisadi Teşekkülleri ve Bağlı Ortaklıkları yanında hizmet alım sözleşmeleri kapsamında çalışan işçiler başta olmak üzere, kapsam dışında kalan taşeron işçilerinin tamamının kamu iktisadi teşekkülleri (KİT) veya kamu kurumlarının sürekli işçi kadrolarına geçişinin sağlanması için Konfederasyonumuz mücadelesini sürdürmüştür.

Nihayetinde, Kamu İktisadi Teşekkülleri ve Bağlı Ortaklıklarında personel çalıştırılmasına dayalı hizmet alım sözleşmeleri kapsamında çalışan işçilerin de hali hazırda görev yaptıkları teşebbüs ve bağlı ortaklıklarında, işçi statüsünde istihdam edilmelerine ilişkin 21/06/2018 tarihli ve 2018/11991 Sayılı Kararname 30/06/2018 tarihli Resmi Gazetede yayımlanmıştır.

Bakanlar Kurulu Kararı uyarınca;

Kamu İktisadi Teşekkülleri ve Bağlı Ortaklıklarında personel çalıştırılmasına dayalı hizmet alım sözleşmeleri kapsamında alt işverenler tarafından çalıştırılan ve 4 Aralık 2017 itibarıyla en az iki yıl kesintisiz olarak ilgili teşebbüs ve ortaklıklarda çalışmış ve çalışmaya devam edenler, yapılacak sınavda başarı göstermeleri halinde, ilgili teşekkül ve bağlı ortaklığında işçi statüsünde istihdam edilebilecektir.

İki yıl kesintisiz çalışma süresinin hesaplanmasında yıllık izin, doğum izni, askerlik ve toplamda 30 günü geçmeyen kesintiler dâhil edilmeyecektir.

Dolayısıyla son iki yıl içerisinde, yıllık izin, doğum izni, askerlik hizmeti nedeniyle veya toplamda 30 günü geçmeyen sürelerde çalışması kesintiye uğrayan işçiler de kapsam dâhilinde olacaktır.

Kapsam dâhilinde olan işçilerde aranacak şartların tespiti ve personel çalıştırılmasına dayalı hizmet alım sözleşmesinin kapsamının belirlenmesinde 696 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin geçici 23’üncü maddesinde yer alan düzenlemeler esas alınacaktır.

Teşebbüs ve bağlı ortaklıklar,  bu kararın yürürlüğe girmesinden itibaren aynı yıl içinde yazılı, sözlü veya uygulamalı sınav yapacaktır. Bu kapsamda yapılacak sınava ilişkin usul ve esaslarla gerekli nitelikleri tespit etmeye,  Kamu İktisadi Teşekkülleri ve Bağlı Ortaklıklarının yönetim kurulları yetkili olacaktır.

KİT’lerde çalışan alt işveren işçilerimizin de, ilgili teşekkül ve ortaklıklarında işçi statüsünde istihdamı yönünde Konfederasyonumuzun mücadelesinin karşılık görmesi, bu yönde düzenleme yapılması, Konfederasyonumuz ve tüm çalışanlar açısından ümit ve memnuniyet vericidir.

Başta Sayın Cumhurbaşkanımız olmak üzere, Başbakanımıza, Bakanlar Kurulu üyelerimize, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanımıza, Maliye Bakanımıza, emeği ve katkısı olan herkese çalışanlar adına teşekkür ediyor,  düzenlemenin ülkemiz ve tüm çalışanlar için hayırlı olmasını diliyoruz.

Kamu kurum/kuruluşlarında, KİT’lerde istihdam edilen ancak kapsam dışında kalan tüm taşeron işçilerinin kamu kurumlarının sürekli işçi kadrolarına atanmaları yönündeki mücadelemiz, daha önce de defaten beyan ettiğimiz üzere, kamudaki tüm taşeron işçiler kadroya geçirilinceye kadar devam edecektir.

Kamuoyunun bilgilerine arz olunur. Saygılarımızla.