Ana Sayfa » Faaliyetlerimiz » Hukuksal Faaliyetler

Hukuksal Faaliyetler

Hukuksal Faaliyetler

BURSA ŞUBE BAŞKANLIĞIMIZDA TOPLANTI

Bursa Şubemiz, Konfederasyonumuz HAK-İŞ’in hazırladığı “Yeni Sendikal Kanundan Beklentiler ve Uyum Anketi” test uygulaması için HAK-İŞ Bursa il temsilcilerinin katıldığı bir toplantı gerçekleştirdi. Toplantıya Sendikamız Genel Denetleme Kurulu Başkanı Recep Özcan, Bursa Şube Başkanımız Yaşar Yel ve şube yönetim kurulu üyeleri, Öz Gıda-İş Sendikası Bursa Şube Başkanı Yalçın Kaya, Çelik-İş Sendikası Bursa Şube Başkanı Osman Gümüş ve şube yönetim kurulu …

Devamı »

KIDEM TAZMİNATININ MİKTARI VE HESAPLANMASI

Hizmet sözleşmesinin sona ermesi halinde gündeme gelebilecek en önemli sonuçlardan birini “kıdem tazminatı” oluşturur. Kıdem tazminatı kısaca “hizmet sözleşmesi belirli hallerde sona eren işçiye veya mirasçılarına duruma göre aynı veya farklı işverenler nezdindeki hizmet süreleri dikkate alınarak ödenmesi gereken bir miktar paradır. İşçinin kıdem tazminatına hak kazanması için 1475 sayılı İş Kanunun 14. maddesinde düzenlenmiş bulunan bazı şartların varlığı gereklidir. …

Devamı »

BELEDİYE KANUNU, NORM KADRO ESASLARI VE ÇALIŞANLAR

Norm kadro ilke ve standartlarına ilişkin esaslar ile personel istihdamı sınırlandıralarak ağırlaştırılmış ve bir tür zorlamaya dönüşmüştür. 5393 Sayılı Belediye Kanunu’nun 49.maddesinin 1.fıkrasında, norm kadro ilke ve standartlarının İçişleri Bakanlığı ve Devlet Personel Başkanlığı tarafından müştereken belirleneceği, Belediye ve bağlı kuruluşlarının norm kadrolarını, bu ilke ve standartlar çerçevesinde belediye meclis kararıyla belirlenecekleri düzenlenmiştir. Maddenin 8.fıkrası gereğince, Belediyelerin yıllık toplam personel …

Devamı »

İŞE BAŞLATILMAYAN İŞÇİNİN TALEP EDEBİLECEĞİ HAKLAR

Mahkemece feshin geçersizliği ile işe iade kararı verilmesine karşın işveren tarafından işe başlatılmayan işçinin işverenden talep edebileceği haklar.  4857 sayılı İş Kanunun 21. maddesine göre, İş Mahkemesinin işveren tarafından yapılan feshi geçersiz bulması, dolayısıyla işçinin işe iadesine karar vermesi durumunda, kararın kesinleşmesinden sonra, işçi tarafından işe iade için müracaat tarihten itibaren bir ay içinde işveren işçiyi işe başlatmak zorundadır. İşveren …

Devamı »

ÜCRETİ GÜNÜNDE NASIL ÖDETEBİLİRİZ?

İş kolumuzdaki kronikleşmiş sorunlardan geçen sayımızdaki yazımızda, “zorunlu tasarrufların ” tahsili ile ilgili bilgi vermiştik. Bu yazımızda da iş kolumuzun en temel sorunlarından olan “ücretin gününde ödenmemesi” karşısında 4857 Sayılı Kanunun 34. madde uygulaması üzerinde duracağız. 4857 Sayılı İş Yasamızın çalışma yaşamımıza getirdiği önemli kavramlardan biri şüphesiz ki işçinin ücretinin geç ödenmesi konusuna ilişkindir. Daha önce İş Yasamızda yer almayan ve önemli bir yaptırımı …

Devamı »

ÖDENMEYEN ZORUNLU TASSARRUFLARIN SORUMLUSU: SSK

 İDARE MAHKEMESİ : “ÖDENMEYEN ZORUNLU TASARRUFLARDAN SSK’ DA SORUMLUDUR” FON TASFİYE OLUYUR Sendikamız üyesi işçilerden, Çalışanların Tasarrufa Teşvik Edilmesine ilişkin Mülga 3417 Sayılı Yasanın 2 ve 3. Maddeleri gereği, işveren Belediye Başkanlıkları ücretlerinden yaptığı kesintileri ve işveren katkısı ile birlikte T.C. Ziraat Bankasında adına açtıracağı “Tasarrufu Teşvik Hesabı’na” yatırması gerekirken bu işlem birçok belediye tarafından yatırılmamıştır. Tasarrufu teşvik hesabına para …

Devamı »

İŞ GÜVENCESİ-2

Geçtiğimiz sayıda başladığımız İş Güvencesi’ne devam ediyoruz: 1. Ekonomik nedenin samimiyetini işveren ispatlamak zorundadır; Ekonomik gerekçeler gerçekçi olduğu taktirde iş akdinin feshi için geçerli bir sebeptir. İşveren ekonomik sıkıntıları gerekçe göstererek işçinin iş akdini feshettiği taktirde bu hususu ispatlamak zorundadır.Ekonomik nedenlerle işçi çıkarma yoluna başvuran işverenin uyması gereken kurallar vardır. 4857 Sayılı İş Yasanının 29.maddesi ilk fıkrasında “İşveren; ekonomik, teknolojik, …

Devamı »

İŞ GÜVENCESİ

Türk İş Hukukuna ilk kez 4773 Sayılı Kanun ile ” işçinin bireysel feshe karşı korunması” ya da bir başka ifadeyle “iş güvencesi” 15 Mart 2003 tarihinde girmiş bazı değişikliklerle birlikte 4857 sayılı kanunda da yerini almıştır. İş Güvencesinin Kapsamı : 4857 Sayılı Kanununun (m.18 f.1) ” … 30 veya daha fazla işçi çalıştırılan işyerlerinde belirsiz süreli hizmet akdi ile çalışıp …

Devamı »