Ana Sayfa » Faaliyetlerimiz » ÖDENMEYEN ZORUNLU TASSARRUFLARIN SORUMLUSU: SSK

ÖDENMEYEN ZORUNLU TASSARRUFLARIN SORUMLUSU: SSK

 İDARE MAHKEMESİ : “ÖDENMEYEN ZORUNLU TASARRUFLARDAN SSK’ DA SORUMLUDUR”

FON TASFİYE OLUYUR
Sendikamız üyesi işçilerden, Çalışanların Tasarrufa Teşvik Edilmesine ilişkin Mülga 3417 Sayılı Yasanın 2 ve 3. Maddeleri gereği, işveren Belediye Başkanlıkları ücretlerinden yaptığı kesintileri ve işveren katkısı ile birlikte T.C. Ziraat Bankasında adına açtıracağı “Tasarrufu Teşvik Hesabı’na” yatırması gerekirken bu işlem birçok belediye tarafından yatırılmamıştır.

Tasarrufu teşvik hesabına para yatıran belediyelerde bazı dönemler için eksik yatırmıştır. Bundan dolayı birçok üyemiz, gerek nemaları gerekse toptan ödemeye hak kazanıldığı emeklilik gibi hallerde fonda biriken ana para ve nemalarını eksik almaktadır.

Zorunlu tasarrufları Ziraat Bankasında açılan hesaba yatanlar ya da daha sonra SSK ile belediye arasında protokol uyarınca ödemeyi yapan belediyelerde çalışan üyelerimiz 24.04.2003 kabul tarihli 4853 Sayılı Kanuna göre anaparalarını ve nemalarında 10 taksitten 4’ ünü aldılar.

SSK ARTIK GÖREVİNİ YAPMAK ZORUNDA:
Zorunlu tasarruf kesintisini ve işveren katkı payını yatırmayan belediyeler için 24.04.2003 kabul tarihli 4853 Sayılı Kanunun 8. maddesi ve Mülga 3417 Sayılı Kanunun 7. maddesi “ yatırılması gereken miktarlar ile gecikme zammı res’ en veya ilgililerin başvurusu halinde Sosyal Sigortalar Kurumunca 506 Sayılı Sosyal Sigortalar Kanununun primlerin tahsiline ilişkin hükümleri dairesinde tahsil olunarak T.C. Ziraat Bankası şubesindeki ilgili hesaba yatırılacağı” hükmü çerçevesinde takip sorumlusu olan SSK İl Müdürlüklerine yaptığımız müracaatın çok azından netice elde edebilmiştik.

SSK İl Müdürlükleri belediyeler aleyhine zorunlu tasarruflar için icra takibi yapmakta isteksiz davrandılar. Hatta takip yapmayarak görevi ihmal suçu işleyen kamu görevlileri hakkında suç duyurusunda bulunacağımız ihtarlarını da umursamadılar. Bu noktada SSK İl Müdürlüklerinin ileri sürdüğü gerekçe; her bir işçinin ana para kesinti miktarları tek tek bilinmedikçe kümülatif icra takibi yapılamayacağını, belediyelerden her bir işçinin kesinti miktarları istendiğinde de bu belgelerin SSK’ ya verilmemesini sadece para cezası olduğu bu nedenlerle SSK’ nın çaresiz kaldığı ileri sürülmüştür.

YARGI KARARLARIYLA YENİ BİR DÖNEM BAŞLAYABİLİR:

Sendikamız hukuk müşavirlerimizden Av. Sertif GÖKÇE’ nin belediye ve takip görevini yerine getirmeyen SSK aleyhine İdare Mahkemesinde açtığı dava kabul edilmiştir.

Sakarya 1. İdare Mahkemesinin 2002/784 E., 2003/415 K. sayılı kararında, “Dosyadaki bilgi ve belgeler ile bilirkişi raporunun birlikte değerlendirilmesinden, davacıya 1993 Ekim ayı sonuna kadar olan dönem için 7.196.645 TL nemanın ödendiği görüldüğünden, bilirkişi tarafından hesaplanan 1.619.928.537 TL nema alacağından mahkememiz talep ile bağlı olduğundan 1.585.815.102 TL’ lik kısmının ise davalı idareler (BELEDİYE VE SSK) tarafından müteselsilen davacıya ödenmesi gerekmektedir.”

Sakarya İdare Mahkemesinin alacak miktarı yönünden tek hakimle baktığı ve itirazın reddedilmesi suretiyle kesinleştiği bu mahkeme kararına göre üyemiz işçi alacağına kavuşmuştur. SSK İl Müdürlüklerini artık takip görevini yapmadıkları takdirde kendilerinde sorumlu olacaklarını görünce belediyelerden tasarruf kesintilerini tahsile öncelik vereceklerdir.

EMEKLİ İŞÇİLER YÖNÜNDEN:
24.04.2003 kabul tarihli 4853 Sayılı Kanunun 6. maddesi son hükmü olarak, “Emeklilik veya ölüm halinde taksitlendirme devam etmez ve ilgililere veya kanunî mirasçılarına kalan tutar defaten ödenir.” hükmü uyarınca, taksit ödemeleri devam etmeyecek toptan ödeme yapılacaktır. Emekli olan işçilerin SSK’ ya müracaat etmeden doğrudan doğruya alacak davası açmaları gerekmektedir. Bu davaların İdare Mahkemesinde açmak isteyenler önce idareden alacaklarını talep edecekler bilahare müracaattan sonraki süresi içerisinde (idare cevap vermezse başvurudan sonra 60+60=120 gün) dava açacaklardır. İş Mahkemesinde ise böyle bir süre şartı yoktur. Emekli olduktan sonra derhal açabilirler.

ÇALIŞAN ÜYELERİMİZ YÖNÜNDEN:
Tasarruf kesintileri, ücretlerinden kesilmesine rağmen bankaya yatırmayan belediyelerde çalışmaya devam eden üyelerimiz ise gerektiğinde, SSK İl Müdürlüğü’ne,

“Mülga 3417 Sayılı Kanuna göre bugüne kadar ücretimden kesilen zorunlu tasarruf kesintileri ile işveren katkı payları çeşitli dönemlerde Ziraat Bankasında adıma açılan hesaba yatırılmamış/eksik yatırılmıştır. Mülga 3417 Sayılı Kanunun 7. 4853 Sayılı Kanunun 8. maddesine göre, takip alacaklısı/yükümlüsü bulunan kurumunuz aracılığıyla borçlu belediyeden anapara ve gecikme zammının tahsil edilerek Ziraat Bankasına paramın yatırılmasını arz ve talep ederim.”

şeklinde dilekçe vermeleri netice elde edememeleri üzerine işveren belediye ve SSK aleyhine belediye aleyhine dava açmaları gerekmektedir.

Av.Muharrem ÖZKAYA – Hizmet-İş Sendikası Hukuk Müşaviri